Home 北投全區 北投的四季

北投的四季

by PTCF admin

簡上仁 詞曲

北投的春天 有草山的花香味
樹青花紅好景緻 談情說愛好時機
北投的春天 摻有娶新娘的喜氣

北投的夏天 有熱情的日頭味
樹頂鳥隻唸歌詩 樹腳阿伯在行棋
北投的夏天 山墘也飛來白鷺鷥

北投的秋天 有親切的人情味
親像天頂月娘圓 男女老幼相扶持
北投的秋天 摻有中秋月餅的香甜

北投的冬天 有溫暖的磺水味
無論日時抑暗暝 外來人客來來去去
北投的冬天 摻有那卡西的KI MO CHI

You may also like